Overzicht

Overzicht

[table “2” not found /]

Voor een verklaring van de kolommen kunt u op klikken op Toprozen – Toelichting.

© 2008. Nieuwaal / Ede, De Krijger en Stichting Sub Rosa. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Krijger en Stichting Sub Rosa.