Toelichting

Toelichting op overzicht TOPROZEN.

Kolom 1: Merknaam

De merknaam is (veelal) beschermd door BENELUX -, of Internationaal Merkenrecht. Indien het ras ook beschermd is door Kwekersrecht en / of Plant Patent, behoren beide namen te worden vermeld op een aan de plant gehecht étiket.

Kolom 2: Rasnaam

De naam waaronder het intellectuele eigendom van de veredelaar is beschermd door Kwekersrecht en/of Plant Patent.

Kolom 3: Type van de genoemde rassen

Bij de indeling naar type is gekozen voor “afstamming”, d.w.z. naar de belangrijkste Rozensoort die heeft bijgedragen tot het huidige ras. Daarbij is de indeling volgens Modern Roses XI gevolgd.

[table “3” could not be loaded /]

Kolom 4: Veredelaars van de huidige Toprozen

[table “4” could not be loaded /]

Kolom 5: Bloemkleuren volgens American Rose Society (ARS)

[table “5” could not be loaded /]

Kolom 6: Gemiddelde hoogte van de plant

[table “6” could not be loaded /]

Kolom 7: Habitus van de plant

Indeling naar Planthabitus volgens UPOV zoals gebruikt bij de DUS-test.

Planthabitus

Kolom 8: Geur van de bloem

Indeling naar geurklassen: 1 = geen of weinig geur, 2 = matige geur, 3 = sterke geur.

Kolom 9, 10, 11: Resistentie van rassen tegen Sterroetdauw, Meeldauw, Rozenroest

Klassen van (veld)resistentie: 1 = niet resistent, …, …, 5 = volledig resistent.

© 2008. Nieuwaal / Ede, De Krijger en Stichting Sub Rosa. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Krijger en Stichting Sub Rosa.